Rodo

Polski:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTER AGRA S.C. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Zagórskiej 83.

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:
1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO (sprzedaż produktów i świadczenie usług, w szczególności przygotowanie i przedstawienie oferty oraz zawarcie i wykonanie umowy; rekrutacja oraz zawarcie umowy o pracę).
2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w zakresie archiwizacji).
3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO):
Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).

Ponadto informujemy, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, organy administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora nasi partnerzy handlowi, podwykonawcy podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawne, windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy.

Ponadto informujemy, iż Pani/Pana osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

English:
INFORMATION CLAUSE CONCERNING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

In accordance with art. 13 section 1 and item 2 GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (general regulation on data protection), please be advised that:
The administrator of your personal data is INTER AGRA S.C. with its registered office in Tarnowskie Góry (42-680) at ul. Zagórska 83.
We will process personal data that you provide to us for the following purposes:
1. In order to perform the contract to which you are a party or to take action before the conclusion of the contract in order to conclude it in accordance with art. 6 clause 1 letter b GDPR (sale of products and provision of services, in particular preparation and presentation of the offer as well as conclusion and performance of the contract; recruitment and conclusion of the employment contract).
2. In order to fulfill the legal obligation incumbent on the Administrator in accordance with art. 6 clause 1 letter c of the GDPR (resulting from tax or accounting regulations, regarding archiving).
3. In addition, pursuant to art. 6 clause 1 lit. f GDPR, we process personal data for the purposes necessary to implement the Administrator’s legitimate purposes (monitoring of the facility to ensure security, marketing of products or services we offer, redress).
4. If we process personal data for the purpose of sending commercial information by means of electronic communication, e.g. advertising by mail or by using telecommunications terminal equipment – sending SMS with advertising content, in accordance with art. 6 clause 1 lit. and the GDPR is based on a separate, voluntarily consent granted to us, which can be withdrawn at any time.
The planned period of storage of personal data (Article 15 paragraph 1 letter D of the GDPR):
All personal data will be deleted in accordance with the requirements of data archiving. In accordance with the law, after achieving the purpose or fulfilling the Administrator’s legal obligation they will be removed.
The rights of the person to whom the personal data relates
Please be advised that in relation to the processing of your personal data, you have the following rights:
You have the right to access the content of your personal data (obtain a copy) and the right to rectify (correct), delete data (except for the situations described in Article 17 (3) GDPR), processing restrictions, the right to transfer data processed in the systems IT, the right to object.
If the processing takes place on the basis of consent, you have the right to withdraw your consent at any time (without affecting the lawfulness of the processing that was carried out before the consent was withdrawn).
In addition, we would like to inform you that you have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if you consider that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation 679/2016 of 27 April 2016. .
Categories of data recipients / entities processing personal data
The recipients of your personal data may be bodies authorized by law (including: Courts, Police, Prosecutor’s Office, enforcement bodies, administrative bodies) or other entities processing personal data at the request of the Administrator, our trading partners, subcontractors, entities providing financial and accounting services , technical, IT, legal, debt collection, banks, postal operators, carriers.
In addition, we would like to inform you that your personal data will not be transferred outside the European Economic Community to a third country.
Your personal data will not be processed by automated decision making, including profiling.
 
 Deutsch:
 INFORMATIONSKLAUSEL BETREFFEND DIE VERARBEITUNG PERSÖNLICHER DATEN
 
In Übereinstimmung mit Kunst. 13 Abschnitt 1 und Absatz 2 DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (allgemeine Datenschutzbestimmungen)
Der Administrator Ihrer persönlichen Daten ist INTER AGRA S.C. mit Sitz in Tarnowskie Góry (42-680) in der ul. Zagórska 83.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, zu folgenden Zwecken:
1. Um den Vertrag zu erfüllen, bei dem Sie Vertragspartei sind, oder um vor Vertragsschluss Maßnahmen zu ergreifen, um ihn gemäß Art. 6 Klausel 1 Buchstabe b DSGVO (Verkauf von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Vorbereitung und Präsentation des Angebots sowie Abschluss und Erfüllung des Vertrages; Einstellung und Abschluss des Arbeitsvertrages).
2. Zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung des Administrators gemäß Art. 6 Klausel 1 Buchstabe c der DSGVO (resultierend aus steuerlichen oder buchhalterischen Vorschriften zur Archivierung).
3. Darüber hinaus gemäß Art. 6 Klausel 1 lit. Für die DSGVO verarbeiten wir personenbezogene Daten zu den Zwecken, die zur Verwirklichung der legitimen Zwecke des Administrators erforderlich sind (Überwachung der Einrichtung zur Gewährleistung der Sicherheit, Vermarktung der von uns angebotenen Produkte oder Dienstleistungen, Rechtsbehelf).
4. Wenn wir personenbezogene Daten zum Zwecke des Versands von Geschäftsinformationen mittels elektronischer Kommunikation verarbeiten, beispielsweise durch Werbung per Post oder unter Verwendung von Telekommunikationsendgeräten – Versenden von SMS mit Werbeinhalten gemäß Art. 6 Klausel 1 lit. und die DSGVO basiert auf einer gesonderten, freiwillig erteilten Einwilligung, die jederzeit widerrufen werden kann.
Die geplante Dauer der Speicherung personenbezogener Daten (Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe D der DSGVO):
Alle personenbezogenen Daten werden entsprechend den Anforderungen der Datenarchivierung gelöscht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz werden sie nach Erreichen des Zwecks oder nach Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung des Administrators entfernt.
Rechte der Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen
Bitte beachten Sie, dass Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten folgende Rechte haben:
Sie haben das Recht, auf den Inhalt Ihrer personenbezogenen Daten zuzugreifen (eine Kopie zu erhalten) und das Recht auf Berichtigung (Richtigkeit), Löschung von Daten (mit Ausnahme der in Artikel 17 Absatz 3 DSGVO beschriebenen Situationen), Verarbeitungseinschränkungen und das Recht auf Übermittlung von Daten, die in den Systemen verarbeitet werden IT, das Recht zu widersprechen.
Erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (ohne die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu beeinträchtigen, die vor dem Widerruf der Einwilligung durchgeführt wurde).
Darüber hinaus möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie das Recht haben, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für Schutz personenbezogener Daten einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen der Allgemeinen Datenschutzverordnung 679/2016 vom 27. April 2016 verstößt. .
Kategorien von Datenempfängern / Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten
Die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können gesetzlich autorisierte Stellen sein (einschließlich: Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Vollzugsbehörden, Verwaltungsbehörden) oder andere Stellen, die personenbezogene Daten auf Ersuchen des Administrators, unserer Handelspartner, Subunternehmer, Finanzdienstleister und Buchhalter verarbeiten , Technik, IT, Recht, Inkasso, Banken, Postbetreiber, Spediteure.
Darüber hinaus möchten wir Sie darüber informieren, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft an ein Drittland übermittelt werden.
Ihre persönlichen Daten werden nicht durch automatisierte Entscheidungen, einschließlich Profilerstellung, verarbeitet.
 
 Français:
 CLAUSE D’INFORMATION POUR LE TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à l’art. 13 section 1 et article 2 GDPR – Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), veuillez noter que:
L’administrateur de vos données personnelles est INTER AGRA S.C. avec son siège social à Tarnowskie Góry (42-680) à ul. Zagórska 83.
Nous traiterons les données personnelles que vous nous avez fournies aux fins suivantes:
1. Pour exécuter le contrat auquel vous êtes partie ou pour agir avant la conclusion du contrat afin de le conclure conformément à l’art. 6 clause 1 lettre b GDPR (vente de produits et prestation de services, notamment préparation et présentation de l’offre ainsi que conclusion et exécution du contrat; recrutement et conclusion du contrat de travail).
2. Afin de s’acquitter de l’obligation légale qui incombe à l’administrateur conformément à l’art. 6 clause 1 lettre c GDPR (résultant de réglementations fiscales ou comptables, dans le domaine de l’archivage).
3. En outre, conformément à l’art. 6 clause 1 lit. f GDPR, nous traitons les données à caractère personnel aux fins nécessaires à la mise en œuvre des objectifs légitimes de l’administrateur (surveillance de l’installation pour assurer la sécurité, commercialisation des produits ou services que nous proposons, réparation).
4. Si nous traitons des données à caractère personnel dans le but d’envoyer des informations commerciales par le biais de communications électroniques, par exemple de la publicité par courrier ou en utilisant un équipement de terminal de télécommunication – envoi de SMS avec un contenu publicitaire, conformément à l’art. 6 clause 1 lit. et le RGPD repose sur un consentement séparé, volontaire, qui nous est accordé et qui peut être retiré à tout moment.
La période prévue de stockage des données à caractère personnel (article 15, paragraphe 1, lettre D du RGPD):
Toutes les données personnelles seront supprimées conformément aux exigences de l’archivage des données. Conformément à la loi, après avoir atteint l’objectif ou s’être acquitté de l’obligation légale de l’administrateur, ils seront supprimés.
Les droits de la personne concernée par les données personnelles
Veuillez noter qu’en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles, vous disposez des droits suivants:
Vous avez le droit d’accéder au contenu de vos données personnelles (en obtenir une copie) et le droit de rectifier (corriger), supprimer des données (sauf dans les cas décrits à l’article 17, paragraphe 3, du GDPR), des restrictions de traitement, du droit de transférer des données traitées dans les systèmes IT, le droit de faire objection.
Si le traitement a lieu sur la base du consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment (sans affecter la licéité du traitement effectué avant le retrait du consentement).
De plus, nous vous informons que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du président de l’Office de la protection des données à caractère personnel, si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel enfreint les dispositions du règlement général sur la protection des données 679/2016 du 27 avril 2016. .
Catégories de destinataires / entités de traitement de données à caractère personnel
Les destinataires de vos données à caractère personnel peuvent être des organes autorisés par la loi (tribunaux, police, procureur, organes de contrôle, organes de contrôle, organes administratifs, etc.) ou d’autres entités traitant des données à caractère personnel à la demande de l’administrateur, de nos partenaires commerciaux, de nos sous-traitants, de prestataires de services financiers et comptables. , technique, informatique, juridique, recouvrement de créances, banques, opérateurs postaux, transporteurs.
De plus, nous tenons à vous informer que vos données personnelles ne seront pas transférées en dehors de la Communauté économique européenne vers un pays tiers.
Vos données personnelles ne seront pas traitées par une prise de décision automatisée, y compris le profilage.
Na tej stronie internetowej w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi stosowane są pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Szczegółowe informacje w Polityce dot. Cookies.